Gizlilik Politikası

Trajektör Savunma Eğitim Danışmanlık KVKK Bilgilendirme Metni

Trajektör Savunma Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. (“Şirketimiz”, “Trajektör”) olarak, resmi internet sitemiz olan https://trajektor.com.tr adresini ziyaret ettiğinizde siz, ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ikincil düzenlemelerine (KVK Mevzuatı) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Şirketimizin KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz, https://trajektor.com.tr ziyaretçilerimizi işbu Trajektör Web Sitesi KVK Bilgilendirme Metni ile bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz tarafından, https://trajektor.com.tr adresini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak üzere aşağıda belirtilen kişisel verileriniz beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Veriniz

Şirketimize Ulaştığı Ortam

İşleme Amacımız

E-posta adresi ve e-posta içeriğinde paylaşılan kişisel bilgiler.

info@trajektor.com.tr

Hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek.

Trafik verisi

https://trajektor.com.tr

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

 

 

Kişisel verileriniz kimlerle hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

İşbu Bilgilendirme Metninde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (reklam ajansları, IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) dış hizmet sağlayıcılar ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla kanun kapsamında yükümlü olup Trajektör’ün denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVK Mevzuatı’na uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Şirketimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verilerinizi yurtdışında mukim üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Trajektör bu doğrultuda, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen siz ziyaretçilerimize ait kişisel verileri başta KVK Mevzuatı’na olmak üzere Şirketimizin KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz, işbu bilgilendirme metninde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her koşulda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde Trajektör; Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVKK uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. KVK mevzuatı uyarınca gereken hallerde Trajektör sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme;

(ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;

(iv) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme;

(v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

(vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

İşbu bilgilendirme metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVKK ve KVK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

Trajektör Savunma Eğitim Danışmanlık San. Ve Tic. Ltd. Şti.

info@trajektor.com.tr